zariadenie ambulancie
Moderná zubná ambulancia
Zubná ambulancia dizajn
Rekonštrukcia 2 izbového bytu
Betónový šarm: Elegantná rekonštrukcia obývacej izby
Luxusný interiér s vysokým stropom
3 izbový byt I rekonštrukcia
Átriový dom 1979 I rekonštrukcia

Kontakt

Ochrana osobných údajov (GDPR) – Vikilukacova.sk

Všetky osobné údaje, ktoré od vás získame sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Prevádzkovateľ: bemyde s.r.o., so sídlom na adrese Vyšný Klátov 19, 044 12 Vyšný Klátov, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 39789/V, IČO: 50426427 (ďalej len „prevádzkovateľ“)
Email: info@vikilukacova.sk

1. Zásady ochrany osobných údajov
Osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s politikou uchovávania údajov a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom majú len osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

2. Účely spracúvania osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov
• oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných ponúk, newsletterov, e-bookov a webinárov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f)
• GDPR,
• spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Účelom spracovania osobných údajov je
• vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
• zasielanie obchodných ponúk a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

3. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
Osobné údaje sa vzťahujú na akékoľvek faktické alebo osobné informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Pri registrácií vyplnením formulára na našej webovej stránke za účelom prihlásenia na odber a zasielanie informačných emailov z našej spoločnosti, zbierame od Vás informácie v rozsahu najmä meno, priezvisko a emailová adresa. V ostatných prípadoch rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov vyplýva vždy z konkrétnej poskytnutej služby a účelu, na ktorý boli poskytnuté a ide najmä aj o nasledovné kategórie osobných údajov:
• Osobné kontaktné údaje – v rozsahu najmä meno, priezvisko, adresa trvalého/ prechodného bydliska, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, akademický titul.
• Zmluvné údaje – napríklad IČO, DIČ, IČ DPH, obsah objednávky adresovanej našej spoločnosti alebo zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, i rozsah poskytovaných služieb. (čas a cenu služieb)
• Platobné údaje – ako napr. číslo bankového účtu a výška spoplatnených služieb a produktov.
• Poskytnuté služby a produkty – produkty a služby, IP adresa.

4. Práva dotknutej osoby
Za podmienok stanovených v GDPR máte:
• právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
• právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzené spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
• právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom vlastnom účte zákazníka.
Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

5. Záverečné ustanovenia
1. Odosielaním objednávky z internetového objednávkového alebo kontaktného formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Aktualizované 20.3.2023